§ 1 Salgs- og leveringsbetingelsernes anvendelse

1.1 Salgs- og leveringsbetingelserne finder anvendelse for samarbejdet mellem MEDIAPOINT ApS (herefter MEDIAPOINT) og Kunden, med mindre de er fraveget i parternes øvrige aftalegrundlag.

1.2 Der er alene indgået en bindende aftale mellem MEDIAPOINT og Kunden, såfremt der foreligger en egentlig kontrakt underskrevet af begge parter.

1.3 Med mindre andet er angivet, er bindingsperioden for driftsaftaler 6 måneder, herunder SEO arbejde samt drift af sociale medier konti. Opsigelse er løbende måned +1. Webhotelaftaler og serviceaftaler er dog baseret på 12 måneders aftaler, se mere herom under “Webhotelbetingelser”.

§ 2 Ordrens omfang

2.1 Oplysninger om varer/tjenesteydelser i MEDIAPOINT reklamemateriale, herunder på MEDIAPOINT hjemmeside, er alene vejledende.

2.2 Specifikationer og oplysninger i øvrigt om MEDIAPOINTs varer og tjenesteydelser er kun bindende for MEDIAPOINT, når de udtrykkeligt fremgår af parternes aftalegrundlag.

§ 3 Vederlag

3.1 MEDIAPOINTs vederlag for varer og ydelser fastlægges mellem parterne i forbindelse med aftales indgåelse.

3.2 Alle beløb der aftales mellem parterne er, medmindre andet udtrykkeligt fremgår, oplyst ekskl. moms.

3.3 Såfremt der i perioden mellem indgåelse af parternes aftale og projektets aflevering sker væsentlige stigninger i MEDIAPOINTs omkostninger som følge af forhold uden for MEDIAPOINTs rækkevidde, herunder væsentlige stigninger i indkøbspriser, ændringer i skatte- og afgiftslovgivning el. lign, kan disse ekstraomkostninger pålægges Kunden.

3.4 Kunden er berettiget til senest 8 dage efter modtagelse af en meddelelse om eventuelle prisstigninger jf. punkt 3.3 at udtræde af aftalen imod at betale MEDIAPOINT et rimeligt arbejdsvederlag for det på udtrædelsestidspunktet udførte arbejde. I tilfælde af Kundens udtræden overgår ingen rettigheder til Kunden – herunder brugsrettigheder til allerede udarbejdet materiale.

§ 4 Betalingsbetingelser

4.1 Betaling for MEDIAPOINT varer/ydelse finder sted i overensstemmelse med den mellem parterne aftalte betalingsplan. Er der ikke udarbejdet en betalingsplan skal følgende betalingsbetingelser gælde: 50 % af vederlaget betales ved indgåelse af aftale og 50 % af vederlaget betales ved afslutning af hver projektkomponent.

4.2 Såfremt forsinkelser skyldes Kundens forhold eller tredjemand for hvem Kunden bærer ansvaret, skal betalinger forfalde til betaling i overensstemmelse med projektets færdiggørelsesgrad.

4.3 Erlægger Kunden ikke betaling i rette tid, er MEDIAPOINT berettiget til at kræve renter af det skyldige beløb med 2% pr. påbegyndt måned.

4.4 MEDIAPOINT er berettiget til at opkræve kr. 250,00 pr. udstedt rykkerskrivelse samt kr. 250,00 for sagens overgivelse til inkasso.

§ 5 Aflevering af projekter/ydelser

5.1 Levering af varer/aflevering af projekter eller delprojekter sker i henhold til den mellem parterne eventuelt udarbejdede produktionsplan.

5.2 Leveringstidspunktet defineres som det tidspunkt kunden får adgang til demonstration af en digital løsning eller andet produceret materiale, medmindre andet er eksplicit aftalt.

Overskridelse af de tidsfrister, der evt. måtte være fastsat for delopgaver i produktionsplanen skal ikke betragtes som misligholdelse, medmindre det fremstår åbenbart, at fristen for endelig projektafslutning ikke kan nås. Der tages forebehold for tidsforskyldelser som følge af koncept/opgaveændringer (se §5.5).

5.2.1 Ved levering af websites, defineres afleveringen specifikt som når siden er klar til upload af indhold fra kundens side. Dette tidspunkt kan være inden websitet åbnes for offentlig adgang. Her påhviler lanceringstidspunktet kundens ønske om lanceringstidspunkt.

5.3 Væsentlige overskridelser af tidspunktet for projektafslutning og forsinkelser af årsager, som kan tilskrives MEDIAPOINTs uagtsomme adfærd, berettiger Kunden til erstatning jfr. § 6 eller andre misligholdelsesbeføjelser.

5.4 Konstaterer en part forhold, som forventes at medføre forsinkelser i forhold til aftalte tidsplaner eller afleveringsterminer, skal den anden part straks orienteres herom, således at kontraktparterne gensidigt på bedst muligt vis kan indrette sig herefter.

5.5 MEDIAPOINT kan kræve forlængelse af aftalte tidsfrister, når arbejdet med projektet for:

a. Pga. ændringer af projektet, som ønskes af Kunden. Såfremt Kunden ikke træffer beslutninger eller præsenterer materiale eller ydelser inden for aftalte tidsfrister. Såfremt der indtræder begivenheder, som MEDIAPOINT ikke er herre over, og som MEDIAPOINT ikke havde forudset eller burde have forudset.

b. Såfremt kunden ikke overholder aftalte betalingsterminer.

5.6 Ved overlevering af digitale løsninger, yder MEDIAPOINT oplæring i brugen af den anvendte platform. Denne oplæring er, medmindre andet er aftalt, berammet til i alt 2 påbegyndte arbejdstimer.

5.7 Ved produktion af websites, yder Mediapoint ApS support på hjemmesiden i indtil 30 dage efter at hjemmesiden er overleveret. I denne periode udbedres eventuelle fejl uden beregning. Efter de 30 dage er passeret, kan MEDIAPOINT bistå med løbende support og udviklingsarbejde for den gældende timepris eller eventuelt indgået serviceaftale. Der kan i de 30 dage ikke kræves re-design af godkendt arbejde. Fejl og mangler der indberettes efter 30 dage fra leveringstidspunktet vil blive rettet og afregnet pr. forbrugt tid, til den aftalte timesats. Det er således kundens ansvar at teste løsningen og at indberette fejl og mangler senest 30 dage efter overdragelse.

5.7.1 De 30 dages supportperiode bortfalder i det tilfælde at kunden selv modificerer koden i det leverede produkt – eller, at der anvendes 3. parts udviklere indenfor denne periode.

5.8 Medmindre andet eksplicit er aftalt, står Kunden for upload af indhold på hjemmesider, såsom egne billeder, tekst mm.

§ 6 Ansvarsbegrænsninger

6.1 MEDIAPOINT er ansvarlig for forsinkelser og/eller mangler ved leverede produkter/ydelser efter dansk rets almindelige regler.

6.2 MEDIAPOINT kan dog ikke gøres ansvarlig for Kundens indirekte tab, herunder driftstab, avancetab el. lign.

6.3 Medmindre MEDIAPOINT har handlet groft uagtsomt, kan MEDIAPOINTs erstatningsansvar ikke overstige den fakturerede pris for det pågældende projekt.

6.4 MEDIAPOINT er forpligtet til at levere digitale løsninger, der på leveringstidspunktet fungerer hensigtsmæssigt på nyeste udgaver af de på tidspunktet almindeligt anvendte browsere. Browsere der ikke længere opdateres eller vedligeholdes af leverandøren er ikke medregnet, og kan ikke forventes at være understøttet af MEDIAPOINT. Dette gælder eksplicit browsere såsom Internet Explorer 11 (og tidligere versioner), hvor – hvis kompatibilitet ønskes hertil, skal aftales seperat tidsforbrug til understøttelse af dette.

6.5 Behandling af data sker kun på anvisning af den dataansvarliges instruks. Databehandling sker som udgangspunkt i den dataansvarliges DPA, dog kun efter underskrift og accept af MEDIAPPINT. Fremsendes eller forefindes denne ikke, sker databehandlingen jf. MEDIAPOINT’s standard DPA. Denne kan rekvireres ved at klikke her.

§ 7 Immaterielle rettigheder

7.1 Ophavsrettigheder til det udviklede materiale, herunder til tekstfigurer, tegninger, logoer, m.v., tilhører Kunden.

7.2 Varemærkerettigheder Udvikles der under projektet varemærker i form af navne eller logoer, overdrages rettigheden hertil til Kunden.

7.3 Indkøbte billeder, video og lyd fra diverse online tjenester, følger altid licensbestemmelserne fra de givne tjenester. Disse licensbetingelser kan altid udleveres hvis efterspurgt.

§8 Lovvalg og værneting

8.1 I tilfælde af uoverensstemmelse mellem parterne skal enhver tvist afgøres af Byretten i Aalborg.

8.2 Dansk ret finder anvendelse for parternes samhandelsforhold.

Webhosting betingelser

§1 Webhotelbetingelser

Webhotelsperioden løber i 12 hele måneder fra dagen webhotellet bestilles. Hvert år forlænges webhotellet automatisk til ny periode.

Ønsker MEDIAPOINT APS at opsige et abonnement, sker dette med 1 måneds skriftlig varsel overfor kunden, dog har MEDIAPOINT APS altid ret til uden varsel at lukke af et webhotel, hvis kunden har overtrådt MEDIAPOINT APS’s betingelser. MEDIAPOINT APS vil da fremsende en skriftlig begrundelse for lukningen med henvisning til den betingelse, der er overtrådt. Genering af andre brugere af MEDIAPOINT APS’s webhoteller betragtes som misbrug af MEDIAPOINT APS’s ydelser. Dette kan til enhver tid medføre lukning samt opsigelse af webhotellet. MEDIAPOINT APS er i ethvert henseende suveræne i definitionen af ordet misbrug.

§2 Brug

Hensigten med MEDIAPOINT APS’s webhoteller er ikke at fungere som en ekstern harddisk til lagring af data som zip, mp3, jpg, avi og lign., men at fungere som en fremvisnings-/salgsplads for forretningsfolk og private. Det er således ikke tilladt at have større filarkiver liggende til fri download eller visning/streaming uden forudgående aftale med MEDIAPOINT APS.

For webhoteller med PHP-adgang vil MEDIAPOINT APS løbende vurdere funktionen af scripts/programmer/data, som eventuelt kan belaste serveren eller forårsage nedbrud. Hvis dette er tilfældet, kan MEDIAPOINT APS til enhver tid tage en dialog med ophavsmanden om udbedring af dette.

Hvis et produkt benyttes til udsendelse af spam, phishing el. lign. forbeholder MEDIAPOINT APS sig retten til midlertidigt at lukke for adgang til produktet uden varsel, indtil problemet er udbedret. Dette er også gældende selv om ejeren af produktet ikke er bekendt med nævnte misbrug eller er direkte ansvarlig for det.

§3 Lov & ansvar

MEDIAPOINT APS tillader enhver form for information, der ikke er i strid med bestemmelser i dansk og international lovgivning.

MEDIAPOINT APS er uden ansvar for tab som følge af indirekte skade og følgeskader, herunder tab af forventet avance, tab af data eller deres reetablering, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tekniske nedbrud, uvedkommendes adgang, fejlagtig opsætning af hjemmesiden eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med anvendelsen af systemet eller tab som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om MEDIAPOINT APS har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om MEDIAPOINT APS kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende.

MEDIAPOINT APS er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder lov forskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røg-skade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot eller blokade. Dette gælder selv om MEDIAPOINT APS er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af MEDIAPOINT APS’s funktioner.

§4 Fri trafik

Hos MEDIAPOINT APS er der normalt fri trafik og fri båndbredde for alle webhoteller indenfor ”fair use” princippet. Dog kan en grov udnyttelse af dette medføre eksklusion fra MEDIAPOINT APS’s servere eller begrænsning af båndbredde. Grov udnyttelse kan eksempelvis være overtrædelse af reglerne om websidens indhold. Konti med unormalt høj trafikvolumen kontaktes af MEDIAPOINT APS med henblik på at finde en alternativ løsning. En unormal høj trafik vurderes fra gang til gang og trafikgrænsen fastsættes af MEDIAPOINT APS ved en intern vurdering.

§5 Serverdrift

MEDIAPOINT APS tilstræber, at alle systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet, året rundt. MEDIAPOINT APS er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt.

MEDIAPOINT ApS sørger i forbindelse for serverdriften, for ansvarligt at lave backups af data på kundens løsning, hver 24. time. Backups er tilgængelige maksimalt 7 dage bagud. Gendannelse fra backup sker på baggrund af tilbud for forventet tidsforbrug.

§6 Værneting

Kunden erklærer sig bekendt med MEDIAPOINT APS’s generelle handelsbetingelser.

MEDIAPOINT APS forbeholder sig ret til at foretage ændringer i handelsbetingelserne uden forvarsel. Enhver tvist i anledning af denne aftale skal afgøres efter dansk ret med Retten i Aalborg som værneting i første instans.